ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update: 23-09-2022

Artikel 1 Definities

1.Sahane Stories, gevestigd te Zaltbommel, KvK-nummer 76779378, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2.De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3.Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voor-waarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1.Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2.Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon be-grijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen 

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst(en) of de productprijs vermeld. Even-tuele reiskosten, evenals nabestellingen, materiaalkosten, locatie, meerkosten, huur van appara-tuur, stockmateriaal en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

3.Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

4.Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Definitieve content zal niet worden geleverd voor de volledi-ge betaling is voldaan.

5.De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Indien zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant het recht op ontbinding van de overeenkomst.

6.Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op ba-sis van de door dienstverlener vooraf kenbaar gemaakte tarieven.

7.Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn ver-meld is of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen dan wel opgeleverd dienen te worden.

8.Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vor-deringen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licen-ties onmiddellijk te vervallen. 

Artikel 5 Informatieverstrekking 

1.Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

2.Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestel-de gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3.Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4.Stelt klant niet of niet tijdig, zoals aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst, de ver-langde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 

1.Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2.Klant is op de hoogte van de standaard stijl van dienstverlener.

3.Dienstverlener is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamhe-den.

4.Dienstverlener kan niet garanderen dat elk moment op een shoot of tijdens een productie wordt vastgelegd.

5.Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de werkzaamheden zo gunstig mogelijk zijn.

6.Indien dienstverlener bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.

7.Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar waren, kan dit niet als reden gelden om de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen.

8.Indien klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te vervallen.

9.Klant is zelf verantwoordelijk voor omgevingsfactoren, deze kunnen later niet kosteloos worden aangepast.

10.Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het door dienstverlener gegeven advies. Het eindresultaat blijft afhankelijk van medewerking van klant.

11. Dienstverlener zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit. 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst 

1.Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daar-voor een nieuwe offerte opgemaakt.

2.Dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Dienstverlener is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

3.Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en dienstverlener hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, heeft dienstverlener het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weers-omstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. 

4.Indien dienstverlener verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum van de fotoshoot of productie verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor vervanging, waarbij de nabewerking indien mogelijk en on-der voorwaarden door dienstverlener zal worden voltooid. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.In geval van slecht weer zijn beide partijen bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan de shoot of productie deze te verzetten.

6.Indien klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een bewolkte dag, is dit geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of annuleren, tenzij anders overeengeko-men.

7.Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst gesloten op af-stand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.

8.Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bruiloft: bij annulering tot 6 maanden voorafgaand aan de bruiloft wordt 15% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering tussen 6 en 3 maanden voor de bruiloft wordt 25% van het ge-offreerde bedrag in rekening gebracht en bij annulering binnen 3 maanden voor de bruiloft is 40% van het geoffreerde bedrag opeisbaar. Overige particuliere shoots: bij annulering tot 14 kalenderdagen voor de shoot wordt 15% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; annulering binnen 14 kalenderdagen resulteert in betaling van 25%. Zakelijke shoots: bij annulering 14 kalenderdagen en 48 uur voor de shoot wordt 25% van het geoffreerde bedrag opeisbaar; bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Coaching: bij annulering van een traject blijft het gehele bedrag opeisbaar, tenzij anders overeengekomen. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie kos-teloos worden verzet. Indien de sessie binnen 48 uur wordt verplaatst, of bij het verstek laten gaan, is dienstverlener gerechtigd de sessie te laten vervallen en als dusdanig door te bereke-nen.

9. Een shoot kan eenmaal kosteloos worden verplaatst, indien beide partijen beschikbaar zijn op de nieuwe datum. Indien deze nieuwe datum ligt in een periode buiten drie maanden na de oor-spronkelijke datum, is dienstverlener gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen, in-dien de prijzen van dienstverlener is de tussentijd zijn verhoogd.

10.Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door dienstverlener kunnen worden doorberekend aan klant. 

Artikel 8 Offline workshops 

1.Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.

2.Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop dient eerst contact met dienstver-lener te worden opgenomen. Indien de plek niet door de wachtlijst kan worden ingevuld, mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelna-mevoorwaarden voldoet en het toegangsbewijs niet voor een hogere prijs dan de aanschafprijs wordt doorverkocht.

3.Het is enkel toegestaan korte beeldopnames te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeenge-komen. Het is klant niet toegestaan geluidsopnames te maken.

4.Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet. 

Artikel 9 Online trainingen en programma’s

1.Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor klant.

2.Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content. Indien de content in één keer beschikbaar wordt gesteld, is de aankoop uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijk-heid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato ver-rekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.

3.Dienstverlener heeft het recht om de tarieven van een online training of programma zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

4.Dienstverlener komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat.

5.Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de online training of programma.

6.Voor het geven van een online training of programma maakt dienstverlener gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7.Dienstverlener heeft het recht om de deelname aan een programma te weigeren.

8.Dienstverlener heeft het recht om de inhoud van het programma aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. 

9.Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopië-ren. Het is niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van het programma een soortgelijk aanbod te creëren.

10.Het is klant niet toegestaan om tijdens een online programma screenshots te maken van de content, tenzij anders overeengekomen.

11.De geleverde informatie blijft het eigendom van dienstverlener. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het mate-riaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

12.Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Dienstverlener is gerech-tigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.

13.Dienstverlener kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van het programma belemme-ren of bemoeilijken uitsluiten van het programma. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag. 

Artikel 10 Overmacht

1.In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, niet uitgevoerd kan worden door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.

2.In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te ver-plaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang par-tijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplos-sing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.

3.In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaat-sen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.

4.Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is dienstverlener gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaat-sing in rekening te brengen.

5.Wanneer dienstverlener niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1.Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2.Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn door-gegeven door klant.

3.Dienstverlener is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.

4.Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.

5.Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke ei-gendommen.

6.Dienstverlener is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

7.Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op locatie te foto-graferen of draaien.

8.Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefoto-grafeerd of gefilmd te worden.

9.Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.

10. Wanneer klant schade toebrengt aan apparatuur van dienstverlener, dient klant de vervan-gingswaarde te betalen.

11. Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot of productie kos-teloos opnieuw plaatsvinden.

12. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens doorgegeven door klant.

13. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.

14. Klant is verantwoordelijk voor haar eigen handelen en het handelen van aanwezigen op de shoot of tijdens de productie. Indien uit dit handelen schade ontstaat, komt dit voor rekening van klant.

15. In het geval dat dienstverlener schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorza-ken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of tweemaal het factuurbedrag dat door dienst-verlener aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

16. Klant vrijwaart dienstverlener tegen aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en fotoproducten. 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1.De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk van dienstverlener, de handelsnaam en afbeeldingen op haar website en/of socials, berusten bij dienstverlener. Het is klant niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie, tenzij anders overeengeko-men.

2.Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals overeengekomen.

3.Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant een aan-vullende overeenkomst af te sluiten.

4.Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van dienstverlener en aan naamsver-melding te worden gedaan.

5.Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

6.Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken. Dit omvat tevens het gebruik van (Instagram) filters, aanpassen van licht en kleur.

7.Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren op eigen kanalen mits aan naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.

8.Het eigendom van de door dienstverlener geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.

9.Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

10.Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van het port-folio van dienstverlener wordt verleend via het toestemmingsformulier. 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

2.In geval van een opdracht van meerdere dagdelen komen eventuele voorzieningen zoals maal-tijden voor rekening van klant. Daarnaast dient klant in geval van een meerdaagse opdracht te zorgen voor de benodigde overnachting(en).

3.Dienstverlener behoudt het recht om een deel van een shoot of productie te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. 

Artikel 14 Levering

1.Dienstverlener spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.

2.De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.

3.De geselecteerde content zal door dienstverlener worden geselecteerd en bewerkt in haar ge-bruikelijke stijl.

4.Dienstverlener is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.

5.De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.Dienstverlener zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.

7.Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van dienstverlener.

8.Er wordt enkel nabewerkt op kleur, licht en contrast. Wijzigingen zoals het verwijderen van ob-jecten of aanpassingen aan gezicht of lichaam zitten niet bij de geoffreerde prijs inbegrepen.

9.In geval van een videoproductie heeft klant recht op 2 revisierondes, mits de wijzigingen passen binnen de initiële opdracht en stijl van dienstverlener. Het is te allen tijde aan dienstverlener om te beoordelen of de gewenste aanpassingen binnen de revisie passen. Indien dienstverlener van mening is dat de gewenste wijzigingen een geheel nieuw concept opleveren, of dienstverlener langer dan een uur bezig is met de gewenste wijzigingen, is dienstverlener gerechtigd de wijzi-gen te weigeren, dan wel in rekening te brengen.

10. Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.

11.Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

12. Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is dienstverlener hier niet voor aansprakelijk. 

Artikel 15 Fotoproducten

1.Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.

2.Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

3.Dienstverlener zal albums naar mijn eigen inzicht ontwerpen, waarbij zij zo redelijkerwijs moge-lijk rekening zal houden met wensen van klant. Dienstverlener kan niet garanderen dat de door klant aangegeven wensen beschikbaar zijn bij de leverancier of alle wensen in het ontwerp wor-den meegenomen.

4.Zodra het fotoproduct is goedgekeurd, betaald en besteld, kunnen geen wijzigingen meer wor-den aangebracht. 

Artikel 16 Klachten

1.Klant dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Dienstverlener streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen op klachten te reageren.

2.Klachten tijdens een shoot of productie dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.

3.Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.

4.Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Geschilbeslechting

1.Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2.Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben inge-spannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3.Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorde-ringen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden. 

Vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden? Neem contact op.